Oposicions Auxiliar Administratiu y Administratiu per a Catalunya 2018

Aprofita aquesta oportunitat i aconsegueix un treball fix, amb bon horari i gaudeix d’ estabilitat. A més tens possibilitats de promoció interna. Amb aquest curs estaràs preparat per presentar-te a les oposicions d'auxiliar administratiu i administratiu de les corporacions locals a Catalunya i les oposicions d'auxiliar administratiu de l'Estat.

Demana informació i un asesor formatiu t'informarà sense compromis

Vols una feina estable a Catalunya? Fes-te auxiliar administratiu de l’administració pública.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari i tenir un treball segur i indefinit. Estudia les oposicions amb aquest curs preparatori per a les oposicions d'auxiliar administratiu i/o administratiu i podràs aconseguir la teva plaça en ajuntaments, Diputacions, Generalitat de Catalunya, Universitats...d'arreu de Catalunya

Preparem la prova d'informàtica per a opositors. Comptaràs amb un professor expert en la matèria

Pide información sin compromiso

Ventajas del curso de Auxiliar Administratiu i Administratiu per a Catalunya

Preparació prova informàtica

Teòrica i pràctica

Activitats en el teu centre

Individuals i en grup

Prepara qualsevol convocatòria

De tots els organismes i categories

Experts en oposicions

Més 20 anys d'experiència

Classes en directe

Sessions amb el teu professor

Èxit d'aprovats

Excel·lents resultats d'alumnes

Requisits de Auxiliar Administratiu i Administratiu per a Catalunya

 • Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
 • Tenir complerts 16 anys d’edat.
 • Per les places d'auxiliar administratiu, estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.
 • Per les places d'administratiu, estar en possessió del títol de batxillerat, formació professional de segon grau o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria.
 • No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.
 • No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.
 • No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.
 • Tenir el certificat de nivell de català exigit. Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.

Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Temari per a la oposició de Requisits de Auxiliar Administratiu i Administratiu per a Catalunya 2018

Volum 1

 • Unitat didàctica 1.La Constitució espanyola.
 • Unitat didàctica 2.El Defensor del Poble
 • Unitat didàctica 3.La Monarquia Parlamentària
 • Unitat didàctica 4.El Govern i l'Administració
 • Unitat didàctica 5.Òrgans de govern
 • Unitat didàctica 6.L'Administració Perifèrica de l'Estat
 • Unitat didàctica 7.L'organització territorial de l'Estat
 • Unitat didàctica 8.L'Estatut d'Autonomia de Catalunya 2006
 • Unitat didàctica 9.Institucions de la Generalitat de Catalunya
 • Unitat didàctica 10.El Poder Judicial
 • Unitat didàctica 11.Organització de la Unió Europea

Volum 2

 • Unitat didàctica 12.Principis d'actuació de l'Administració Pública
 • Unitat didàctica 13.Fonts del Dret Administratiu
 • Unitat didàctica 14.L'acte administratiu
 • Unitat didàctica 15.El procediment administratiu. Els procediments especials
 • Unitat didàctica 16.Revisió dels actes administratius. Els recursos administratius.
 • Unitat didàctica 17.La Jurisdicció contenciosa administrativa
 • Unitat didàctica 18.L'administrat
 • Unitat didàctica 19.El personal funcionari al servei de les administracions públiques
 • Unitat didàctica 20.Situacions administratives
 • Unitat didàctica 21.Convocatòries i provisió de llocs de treball a l'Administració de l'Estat
 • Unitat didàctica 22.Drets, deures i retribucions dels funcionaris

Volum 3

 • Unitat didàctica 23.Incompatibilitats i règim disciplinari dels funcionaris
 • Unitat didàctica 24.El personal laboral al servei de les administracions públiques
 • Unitat didàctica 25.Òrgans de representació del personal laboral i del personal funcionari
 • Unitat didàctica 26.La funció pública local
 • Unitat didàctica 27.Drets i deures dels funcionaris de les entitats locals
 • Unitat didàctica 28.El règim local espanyol
 • Unitat didàctica 29.L'organització municipal
 • Unitat didàctica 30.La Província
 • Unitat didàctica 31.Altres entitats locals
 • Unitat didàctica 32. Règim electoral general de les entitats locals
 • Unitat didàctica 33. El procediment administratiu local

Volum 4

 • Unitat didàctica 34.Béns de les administracions locals
 • Unitat didàctica 35.Els contractes del sector públic
 • Unitat didàctica 36.Funcionament dels òrgans col·legiats locals
 • Unitat didàctica 37.Formes d'acció administrativa
 • Unitat didàctica 38.Servei públic i formes de gestió administrativa
 • Unitat didàctica 39.La intervenció administrativa sobre la propietat privada
 • Unitat didàctica 40.Ordenances, reglaments i bans
 • Unitat didàctica 41.Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques
 • Unitat didàctica 42.Pressupostos de les entitats locals
 • Unitat didàctica 43.Modificació pressupostària
 • Unitat didàctica 44.Règim jurídic de la despesa pública local

Volum 5

 • Unitat didàctica 45.Control de la despesa pública local
 • Unitat didàctica 46. Les Hisendes locals
 • Unitat didàctica 47.Comptabilitat de les entitats locals
 • Unitat didàctica 48.Estructura del sistema de la Seguretat Social
 • Unitat didàctica 49. L'acció protectora
 • Unitat didàctica 50. MUFACE
 • Unitat didàctica 51.Document, registre i arxiu
 • Unitat didàctica 52.Anàlisi documental
 • Unitat didàctica 53.L'atenció al públic
 • Unitat didàctica 54.Informatització d'oficines
 • Unitat didàctica 55.Tractament de dades de caràcter personal

Probes Auxiliar Administratiu y Administratiu per a Catalunya

Las pruebas selectivas para esta oposición se dividen básicamente en dos, que al mismo tiempo se subdividen de la manera que se expone a continuación.

Fase oposición

La fase oposición consiste en unas pruebas de tipo test que se clasifican en tres ejercicios como se detalla a continuación.

Primer ejercicio

Este primer ejercicio se corresponde con las competencias profesionales es obligatorio pero no es eliminatorio y consiste en un cuestionario de tipo test sobre competencias profesionales adaptado a preguntas del temario con el objetivo de evaluar la adecuación de los aspirantes a las capacidades adaptativas para el puesto.

Segundo ejercicio

El segundo ejercicio también es obligatorio y de carácter eliminatorio. Consiste en un cuestionario de 50 preguntas tipo test con cuatro respuestas posibles a cada una de ellas, de las cuales tan solo una es correcta. Las preguntas corresponden con el temario de la convocatoria.

Tercer ejercicio

El tercer ejercicio es un supuesto práctico que también es obligatorio y de carácter eliminatorio. Este ejercicio consiste en resolver un supuesto que los aspirantes deberán desarrollar en base a la aplicación de los conocimientos adquiridos del temario en sus distintos ámbitos de aplicación.

Segunda prueba conocimientos de lengua castellana y lengua catalana

Los aspirantes que hayan acreditado mediante la documentación correspondiente durante el proceso previsto en las bases de la convocatoria el certificado de conocimientos exigido de nivel de catalán o lengua castellana en su defecto, estarán exentos de realizar esta prueba.

También estarán exentos de presentar esta prueba los aspirantes que la hayan superado en convocatorias anteriores.

Para el resto de aspirantes que no se hallen en ninguno de los dos supuestos anteriores, la prueba de Lengua Castellana consistirá en una redacción de 200 palabras y una conversación hablada con los miembros del Tribunal. La calificación obtenida de esta prueba será de apto o no apto y la puntuación mínima para su superación será de 5 puntos sobre 10.

¿Quieres saber como conseguir esta oposición de Auxiliar Administratiu i Administratiu per a Catalunya?

Solicita información sobre el curso que se adapta a tus necesidades y que te ofrece los mayores beneficios al mejor precio